Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

DİNLERİN BİRLİĞİ HAK DİN İSLAM = TESLİM DİNİ

Anasayfa » Tasavvuf Konuları » DİNLERİN BİRLİĞİ HAK DİN İSLAM = TESLİM DİNİ
share on facebook  tweet  share on google  print  

DİNLERİN BİRLİĞİ HAK DİN İSLAM = TESLİM DİNİ

"Tasavvuf Konuları" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar
DİNLERİN

DİNLERİN BİRLİĞİ

HAK DİN İSLAM = TESLİM DİNİ

Hiçbir zaman başka bir din olmamıştır.

Yeryüzünde çeşitli inanç toplumları var. Hepsi, kendi inanç sistemlerinin doğru olduğunu, diğerlerin yanlış yolda oldukları iddia ediliyor. Bunları semavi ve semavi olmayan inanç grupları olarak ikiye ayırabiliriz. Semavi dinler ilahi, diğerlerin beşeri kaynaklı oldukları bilinir. Bu yazımızda ilahi kaynaklı inançların hedefleri ve ayrılık sebeplerinin kökenine inmeye ve İnanç birliği sağlanamaması sebeplerini inceleyeceğiz.

Halen dünya’da yaşanan üç Semavi din var. Bunların kaynakları olan kitaplarının ilahi kaynaklı olduğu kabul edilir. Bu kitaplar Nebilerine indirilmiş. Onlar vasıtası ile insanlığa duyurulmuş. Nebilere itiraz yok. Kitapların da ilahi kaynaklı kabul görüyor. Sadece Yahudiler, dinlerinin kendi kavimlerine özel olduğu iddiası hariç, diğer üç dinin hedefi, tüm insanların dünya ve ahiret saadeti olduğu bilinmektedir.

Nebiler getirdikleri öğretinin kâinatın yaratıcısı Allah tarafından bildirildiğini söylüyor. Bunlardan sadece Kur’ân’ın indirildiği gibi orijinal olduğu, diğerlerin içeriğinde kısmen de olsa (Değişiklik) tahrifat olduğu bilinmektedir. Bu kitaplar bilimsel olarak incelenip ifade biçimleri ve öğretim metotlarına bakıldığında tek kaynaklı oldukları çok açık olarak görülür. Bu kitapların hepsinde birbirlerini onaylayan pek çok hükümler var. Önceki kitapları teyit eden birkaç kur’ân ayetini inceleyelim

3/ÂLİ İMRÂN-3: Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı musaddikan limâ beyne yedeyhi ve enzelet tevrâte vel incîl (incîle).

Sana, onların ellerindeki (kitapları) tasdik eden Kitab'ı (Kur'ânı) hak ile, kısım kısım (âyet âyet) indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi.

5/MÂİDE-46: Ve kaffeynâ alâ âsârihim bi îsebni meryeme musaddıkan limâ beyne yedeyhi minet tevrâti ve âteynâhul incîle fîhi huden ve nûrun ve musaddıkan limâ beyne yedeyhi minet tevrâti ve huden ve mev’ızeten muttekîn (muttekîne).

Onların izleri üzerine, Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hz. Meryem'in oğlu İsâ'yı gönderdik. Ve ona, içinde bir hidayet ve bir nur olan, Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve müttekîler (takvâ sahipleri) için, hidayete erdirici ve vaaz edici (öğüt verici) olan İncil'i verdik.

61/SAFF-6: Ve iz kâle îsebnu meryeme yâ benî isrâîle innî resûlullâhi ileykum musaddikan li mâ beyne yedeyye minet tevrâti ve mubeşşiren bi resûlin ye’tî min bagdîsmuhû ahmed(ahmedu), fe lemmâ câehum bil beyyinâti kâlû hâzâ sihrun mubîn(mubînun).

Ve Meryemoğlu İsa (A.S) şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Muhakkak ki ben, elimdeki Tevrat'ta olan herşeyi tasdik eden ve benden sonra gelecek, ismi Ahmed olan Resûl ile müjdeleyen, size (gönderilmiş) Allah'ın Resûl'üyüm.” Fakat onlara beyyineler (mucizeler, deliller) getirdiği zaman onlar: “Bu apaçık sihirdir.” dediler.

Yukarıdaki ayetlerde de, Tevrat ve İncil’in adı zikredilerek, bunların hidayet ve Nur oldukları bildiriliyor. Üçüncü ayette de, Hz. Peygamberimizin geleceği müjdeleniyor. Kur’anı kerim’in Ali İmran suresi-81. Ayette, Nebilere hitaben “Size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı tasdik eden resul geldiğinde ona iman edecek ve ona mutlaka yardım edeceğinize … misak aldım.” Buyrulmaktadır. Buna rağmen, ayet indirildiği zaman, inanmayanların “Bu apaçık sihirdir.” Şeklinde inkâr ettikleri açıklanıyor.

Hz. Peygambere inanmayan bağnaz Yahudi ve Hıristiyanlar inkâr etseler de, Kitab-ı Mukaddes’in Yuhanna bölümü 14-15-16 Bab. 15-30 arası ayetlerde gelecek resul (Hz. Peygamber)’den bahsedilerek ona iman edilmesi önerilmektedir. Bu kadar birbirlerini teyit eden bir öğretinin çelişmesi mümkün müdür. Cahil bağnazlar her dönemde olduğu gibi, çağımızda da var. İblisin etkisi ile bunlar her zaman olacaktır. Allah bilinen semavi kitapların, Hidayet ve Nur olduklarını açıklıyor. Allah’ın koruması altında, orijinal hali ile günümüze ulaşan Kur’ânda, kitap ehlinin içinde inananlar olduğu bildiriliyor. Şu ayetleri de inceleyelim.

3/ÂLİ İMRÂN-113: Leysû sevâ’(sevâen), min ehlil kitâbi ummetun kâimetun yetlûne âyâtillâhi ânâel leyli ve hum yescudûn (yescudûne).

Onların (hepsi) bir değildir. Kitap ehlinden, gece saatlerinde kıyamda durup, Allah'ın âyetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır.

2/BAKARA-62: İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ven nasârâ ves sâbiîne men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve amile sâlihan fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn (yahzenûne).

Şüphesiz ki; âmenû olanlar, yahudiler, hristiyanlar ve sabiiler, bunlardan her kim, Allah'a ve yevm'il âhire inanır ve ıslâh edici ameller işlerse (nefsini tezkiye ederse), bu durumda onların mükâfatları Rab'lerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

5/MÂİDE-69: İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ves sâbiûne ven nasâra men âmene billâhi vel yevmil âhıri ve amile sâlihan fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn (yahzenûne).

Muhakkak ki, âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler), ve Yahudiler, Sâbiiler ve Nasrânilerden (Hristiyanlardan) kim Allah'a ve âhir güne îmân eder ve nefsini ıslâh edici ameller (nefs tezkiyesi ) yaparsa onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.

Ayetlerde kitap ehli olarak vasıflandırılanlar Hıristiyan ve Yahudilerdir. Bunların da hedefinin Allah’a ve Yevm-il ahir’e iman ile nefis tezkiyesi olduğu açıklanıyor. Ayette geçen yevm-il ahir (sonraki gün), Allah’a iman’ın ötesi olan Hidayet (Allah’a ulaşma günü) anlamındadır. Tevrat ve İncil’de ilahi ifadelere ilaveler yapılmış olmasına karşın, temel hedef olan Hidayet, (Allah’a teslim olma) korumuş. Geçmiş dönemlerde yapılan uygulamalara göre ibadet Ritüelleri zamanla değişmiş olabilir.  Ayetin sonunda, Allah’a teslim olanlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İfadesi ile dünya mutluluğuna atıf yapılıyor. Bu ilahi mesajlara rağmen, semavi din mensuplarının birbirlerini inkâr ve birbirlerine üstünlük iddialarını anlamak mümkün değildir.

Allah Nurumu tamamlayacaktır.

Bu anlaşmazlıklara karşın. Günümüzde de dinlerin birliğine inanan, bunu savunan kişiler olduğunu biliyorum. Geçmiş yıllarda bazı kardeşlerimiz Kilise ve havralara giderek dört kitaptaki Hidayet ile ilgili ayetlere dikkat çekmelerinin çok takdir gördüğünü, içlerinde bunu savunan din ve ilim adamlarının olduğunu bizzat gördüm. Bağnazlar aksini savunsalar da, Allah nurunu mutlaka tamamlayacak. Semavi din mensuplarının tevhidi, inanç birliğinin sağlanacağına inanıyorum. Aşağıdaki ayetlerde, Allah bunun garantisini veriyor.

9/TEVBE-32: Yurîdûne en yutfîû nûrallâhi bi efvâhihim ve ye'ballâhu illâ en yutimme nûrehu ve lev kerihel kâfirûn(kâfirûne).

(Onlar) ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez.

9/TEVBE-33: Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirehu aled dîni kullihî ve lev kerihel muşrikûn (muşrikûne).

Resûl'ünü müşrikler kerih görseler de, hidayetle ve hak dîn ile (bu dîni) bütün dînler üzerine izhar etmesi (hak dîn olduğunu ispat etmesi) için gönderen odur.

 

61/SAFF-8: Yurîdûne li utfiû nûrallâhi bi efvâhihim vallâhu mutimmu nûrihî ve lev kerihel kâfirûn.

Onlar, ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kâfirler kerih görseler bile nurunu tamamlayacak olandır.

Görüldüğü gibi, Müşrikler istemese de Allah’ın Nurunu tamamlayacağı müjdeleniyor. Nurun tamamlanması, İnananların birliği, Hanif dininin bir özelliği olan tevhidin yaşanması anlamındadır. İblis, Kafir ve münafıklar tevhidi engellemek için uğraşa dursun. Allah nurunu tamamlayacaktır. Yaşanan fitne hareketleri, hak mümin ve münafıkların belli olması içindir. Allah müminlerin derecelerini yükseltmek, kâfir ve münafıkların günahlarının artması için, yaşanan fitnelere izin veriyor. Ezelden ebede, kâinatta hep tek bir din var, olmuştur.

14/İBRÂHÎM-42: Ve lâ tahsebennallâhe gâfilen ammâ ya’meluz zâlimûn(zâlimûne), innemâ yuahhıruhum li yevmin teşhasu fîhil ebsâr (ebsâru).

Ve Allah'ı, zalimlerin yaptığı şeylerden gâfil sanma. Sadece onları, gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder.

30/RÛM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfâ(hanîfen), fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâh(halkıllâhi), zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah'ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.

Ayetlerde görüldüğü gibi, Allah her şeyi görüyor. İnananların birliğini önleme çabaları, hikmet gereği bizim sabrımızın, derecelerimizin artması,  inanan ve inkar edenlerin görülmesi, için yaşanıyor. Hz. Âdem’den bu yana tek bir din olmuştur. Bütün Nebi ve resuller insanlara, Hz. İbrahim’in hanif dini, Arapça İslam, Türkçe (Allah’a) teslim dinini öğretmiş ve yaşatmış. Hiçbir dönem ve zamanda başka bir din, hiç olmamıştır.

2/BAKARA-132: Ve vassâ bihâ ibrâhîmu benîhi ve ya’kûb(ya’kûbu), yâ beniyye innallâhestafâ lekumud dîne fe lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn (muslimûne).

Ve, İbrâhîm (a.s) onu (Allah'a teslim olmayı) kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yâkub (a.s) da: “Ey oğullarım! Muhakkak ki Allah, bu dîni sizin için seçti. Artık siz, Allah'a teslim olmadan ölmeyin.” diye (vasiyet etti).

Hz. Peygamberimiz ve Allah dostlarının müjdelediği güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Günümüzde yaşanan Pandemi, kâfirlerin baskıları, müminlerin ezilmesi, münafıkların fitneleri, yaşanan afet ve felaketler güzel günlerin yakın olduğunu gösteriyor. Bu dönemde bize düşen Allah’a yönelip, imanımızdan taviz vermeden, hak yoldan çıkmadan Allah’a yakîn olmaya çalışacağız. Allah kendisine yönelenleri Hidayete erdirecek, Hidayet çağında inanların birliği olan tevhit mutlaka yaşanacaktır. İnşaallah.

4 Ocak 2021

lutfitumturk@hotmail.com                                                                                          Lütfi TÜMTÜRK

Kaynak : Lütfi TÜMTÜRK
Tür : Diğer Tarih : 5.01.2021
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
Sayfa Ziyaret Sayacı
16.941